درباره ما

شرکت تیکوا

ما سعی میکنیم به شرکت های نو پا و یا شرکت های قدیمی کمک کنیم که کار خود را گسترش دهند و گسترش بخش دیجیتالی یک شرکت شاید قدمی بزرگ برای پیشرفت انان باشد و ما در کنار ان ها هستیم که این قدر را بردارند.